Vabilo na občni zbor

Člane športno kinološkega društva FIDO Hrušica vabimo na redni letni občni zbor, ki bo v četrtek, 28. 3.2024, ob 17.30 v prostorih vadbišča ŠKD Fido Hrušica.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov OZ ŠKD Fido Hrušica (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika in volilne komisije)
  2. Potrditev predloga dnevnega reda
  3. Poročila organov ŠKD Fido Hrušica za leto 2023
  4. Poročilo predsednika društva, poročila vodij sekcij oz. dejavnosti (sekcija za športno šolanje psov, sekcija za agility, male pasje urice), poročila o prireditvah, poročilo gospodarja, poročilo o popisu osnovnih sredstev, poročilo o zaključnem računu 2023, poročilo predsednika nadzornega odbora
  5. Predlog načrta dela za leto 2024
  6. Predlog finančnega načrta za leto 2024
  7. Razno

 

Če članarine za leto 2024 še niste poravnali, jo lahko nakažete na naš račun SI56 6100 0001 0313 775,s pripisom “članarina za leto 2024”. Letna članarina je 25 €.

Predsednik ŠKD Fido Hrušica
Samo Zelenjak