Občni zbor 14.04.2023

Športno kinološko društvo FIDO HRUŠICA
Hrušica 55 a, p.p. 8

4276 HRUŠICA

Hrušica, dne 06.04.2023

V A B I L O !

Člane športno kinološkega društva FIDO Hrušica vabimo na Občni zbor, ki bo

v petek, dne 14.04.2023 ob 18. uri na vadišču ŠKD Fido Hrušica Hrušica

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor
sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Dnevni red:

1. Izvolitev organov OZ ŠKD FIDO HRUŠICA (Delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar in overovatelja
zapisnika)

2. Potrditev predloga dnevnega reda

3. Poročila organov KD FIDO za leto 2022

Poročilo predsednika društva, poročila vodij sekcij oz.dejavnosti (sekcija za športno šolanje psov, sekcija za
agility, male pasje urice), poročila o prireditvah, poročilo gospodarja, poročilo o popisu osnovnih sredstev,
poročilo o zaključnem računu 2022, poročilo predsednika nadzornega odbora

4. Predolg plana dela za leto 2023

5. Predlog finančnega načrta za leto 2023

6. Razno

V primeru, da članarine za leto 2023 še niste poravnali, vas obveščamo da jo lahko nakažete na naš račun
SI56 6100 0001
0313 775
, s pripisom članarina za leto 2023 ali pa jo plačate po priloženi položnici. Letna članarina znaša 25€.
Predsednik ŠKD Fido Hrušica

Samo Zelenjak